Zámek Poláky

Architektura zámku v Polákách

Zámek v Polákách dnes tvoří patrová budova se dvěma křídly svírajícími pravý úhel. Do vnitřního nároží je vestavěn do dvora vystupující válcovitý rizalit, obsahující uvnitř vstupní halu a tříramenné schodiště. Střecha budovy je mansardová a rizalit završuje kopule. Hlavnímu průčelí dominuje ve středu dvoupatrový plochý rizalit s trojúhelníkovým štítem. Nad ním se tyčí šestihranná věžička se zvoncovou bání. Rizalit je bohatě pročleněn kordonovou a podstřešní římsou, balustrádou v úrovni prvního patra a polosloupy v úrovni obou horních pater. Okna obou poschodí jsou ukončena polokruhově a jsou opatřena štukovými frontony. V půlkruhovém oblouku hlavní římsy je umístěna bohatě zdobená kartuš s erbem manželů Hrbáčkových Hradčovských. Boční křídla hlavního průčelí jsou rovněž členěna pilastry a horizontálními římsami. Okna jsou pravoúhlá s trojúhelníkovými konkávně a konvexně prohnutými frontony. Přízemí a nároží budovy jsou pročleněna bosáží. Podobně zdobené je i boční průčelí obrácené do parku. Nádvorní fasáda má prostší výzdobu. Pouze válcovitý rizalit s hlavním vstupem do zámku je zdoben opět velkolepě. Vchod je flankován bosovanými pilastry a v nadpraží je opět kartuš s erbem manželů Hrbáčkových Hradčovských. Okna rizalitu mají segmentové frontony trojúhelníkové formy, okna obou křídel v patře zdobí frontony zvlněné. Obě křídla jsou na bočních stranách ukončena okřídlenými štíty s trojúhelníkovými nástavci s čučky.

Ve válcovitém rizalitu je vstupní hala a za ní tříramenné schodiště s balkónem na čtyřech sloupech s hlavicemi a arkádami. Přízemní prostory jsou završeny křížovými štukovými a valenými lunetovými klenbami. Patro je plochostropé a téměř ve všech pokojích je zachována štuková výzdoba stropů. Velmi dobře jsou dochovány také podlahy, v přízemí vesměs dlážděné, v patře parketové. Ve sklepeních jsou na několika místech patrné pozůstatky renesanční tvrze z první poloviny 16. století.

Na severní straně k zámecké budově přiléhá bývalá kočárovna s rozlehlou terasou s balustrádou v úrovni prvního patra. Na terasu vede vstup z bývalé jídelny zámku a z terasy vede schodiště do zámeckého parku.

Před zámkem se nachází monumentální brána se čtyřmi pilíři a ozdobnými mřížemi. V dnešní době je však bohužel tato brána neprůchozí a jako jediný vjezd do statku i zámku se užívá brána v sousedství vily.

Samotná vila je oproti zámku jednoduchou architekturou na půdorysu písmene L. Fasáda patrové stavby je dekorována římsami a geometrizujícími obrazci kolem oken.

Na západní straně dvora stojí rozlehlá hospodářská stavba, bývalá sýpka. Severní stranu dvora uzavírá další rozlehlá budova bývalých stájí. Na severovýchodním nároží jsou pozůstatky další budovy zřícené snad někdy na přelomu tisíciletí. Součástí této stavby byla terasa, skýtající výhled do bývalého údolí, nyní zatopeného Nechranickou přehradou.

Na návsi před zámkem stojí na mohutném cihlovém podstavci a 2 pískovcových stupních barokní sloup Nejsvětější Trojice. Čtverhranný sokl má na čelní straně reliéfní erb, nad ním korunku a nahoře písmena M.S.S.R.I.C.V.N.C.D.S.P.W. Na zadní straně soklu je datování 1683. Původní ohrada z pískovcových sloupků již neexistuje. V roce 1991 byl sloup opraven.